„An der Reegel stécht ee sech net an der Schoul un!“

„An der Reegel stécht ee sech net an der Schoul un!“
maja den virus wiellt io selwer aus wou den sech ausbredden soll 🤡
dir brengt just mei chaos an dennen leschten 2 wochen 👏

„An der Reegel stécht ee sech net an der Schoul un!“
Scroll to top